คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฏฐพล ทัยคง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐวรรธน์ เยาว์ธานี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชลัท ง้อสุรเชษฐ์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปพิชญา วายุพา
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัญชนก ติตะปัญญา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรนิภา เทศแจ่ม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภาณุพงษ์ วิริยะวรานนท์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอดุลย์วิทย์ จันทร์ชมพู
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรัฐนินท์ อรรถทรัพย์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปุณณวิช วิพลชัย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกฤษฏ์ แซ่อุ้ย
ตำแหน่ง : คระกรรมการ
ระดับชั้น : ป.4/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปภาวลิน วายุพา
ตำแหน่ง : คระกรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหยิงรุจาภา เวชพันธุ์
ตำแหน่ง : คระกรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงลภัสรินทร์ ขันทอง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปานรพี ณ ถลาง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสาละวิน บริเวทานนท์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศุภากร ทองขาวบัว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายยุน กวาน ลี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.4/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ควรดี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอภิธาร เจี่ยสกุล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/1