กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอัฐพร แซ่อุ้ย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 089-7244129