กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุนันทา กองสุวรรณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธีรวัฒน์ แซ่ตี่
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 091-5291449

นายวัลลภ ภิวันแก้ว
ครูช่วยสอน
เบอร์โทร : 087-2886443

นางสาวจีรนันท์ ทองน้อย
ครูช่วยสอน

นางสาวสินีนาถ
ครูผู้ช่วย