กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวพรเพ็ญ อภินันท์ถิระ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายวีรวัฒน์ ด้วงอินทร์
ครูช่วยสอน
เบอร์โทร : 084-8580771