ปฐมวัย

นางสาวชนัญธิดา ธีระนันทกุล
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสุจัญญา รอดสุด
ครู คศ.2

นางสาวสาธกา อธิศเมธากุล
ครู คศ.2

นางสาวรัตติยา เกตุเนตร
ครู คศ.1

นางสาวจิราภรณ์ นุ้ยติเตบ
ครูช่วยสอน

นางสาวศรันยา สาระวารี
ครูช่วยสอน

นางสาวสุภาภร หงอสกุล
ครูช่วยสอน