ข่าวประชาสัมพันธ์
วิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสมรรถนะครูที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อ่าน 22) 27 มี.ค. 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (อ่าน 166) 10 ก.พ. 66
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ (อ่าน 204) 10 ก.พ. 66
แผนพัฒนาการศึกษา (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ (อ่าน 259) 21 พ.ย. 65
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (อ่าน 229) 21 พ.ย. 65
ประกาศเรื่องการคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (อ่าน 557) 12 ส.ค. 65
ประกาศเรื่องการคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ และ ภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๔ (อ่าน 1382) 08 ส.ค. 65
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 916) 27 ก.ค. 65
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 766) 20 มิ.ย. 65
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 727) 20 มิ.ย. 65
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕) (อ่าน 648) 17 มิ.ย. 65
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 844) 17 มิ.ย. 65
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (อ่าน 646) 17 มิ.ย. 65
ประกาศ มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 871) 13 พ.ค. 65
ระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 2630) 01 พ.ค. 65
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเข้าเรียน อ.๒ (EP) และ ป.๑ (MEP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 3884) 16 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3858) 10 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัคร นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 4061) 26 ม.ค. 65
ประกาศ : การลดหย่อนค่าเงินค่าบำรุงการศึกษา (อ่าน 4034) 23 ส.ค. 64
ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVIC-๑๙ (๒-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔) (อ่าน 3750) 31 ก.ค. 64
คำสั่งโรงเรียน เรื่อง การขยายเวลาในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (อ่าน 3822) 22 ก.ค. 64
ประกาศเรื่อง ระเบียบโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๔ (อ่าน 3794) 22 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง แจ้งปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 3715) 05 ก.ค. 64
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 3687) 27 มิ.ย. 64
ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3943) 20 มิ.ย. 64
ประกาศ มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3899) 20 มิ.ย. 64
การรายงานผลการดำเนินงานการใช้เงินงบประมาณเงินค่าบำรุงการศึกษา ของโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบฯ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (อ่าน 3650) 07 มิ.ย. 64
เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3666) 27 พ.ค. 64
ประกาศ : เลื่อนการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ (อ่าน 3724) 19 เม.ย. 64
ประกาศเลื่อน กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ (อ่าน 3704) 16 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อมเพื่อย้ายเข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3732) 30 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินความพร้อมเพื่อย้ายเข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3828) 23 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อมเพื่อเข้าเรียนชั้นอนุบาล ๒ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (อ่าน 3927) 16 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินความพร้อมเพื่อเข้าเรียนชั้นอนุบาล ๒ (EP) และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (MEP) (อ่าน 4013) 12 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 4067) 08 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสุตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 7040) 22 ต.ค. 63
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) (อ่าน 6858) 22 ต.ค. 63
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (อ่าน 6868) 14 ต.ค. 63
ประกาศ มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 7068) 14 ส.ค. 63
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 6954) 14 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่องกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 7156) 07 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 7316) 19 ธ.ค. 62
ประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาร้านค้าเพื่อเข้ามาจำหน่ายอาหารว่างภายในสถานศึกษา (อ่าน 7361) 25 ต.ค. 62
ประกาศ เรื่อง สรรหาร้านค้าเพื่อเข้ามาจำหน่ายอาหารว่างภายในสถานศึกษา (อ่าน 7243) 22 ต.ค. 62
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนย้ายเข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 8063) 25 ม.ค. 62
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 8065) 08 ม.ค. 62
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 7669) 02 พ.ย. 61
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 7885) 01 พ.ย. 61
แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561) (อ่าน 7503) 01 พ.ย. 61
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 7346) 09 ต.ค. 61