ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชนะ ประทีป ณ ถลาง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ก.พ. 2520 - 14 ก.พ. 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายชนะ ประทีป ณ ถลาง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ก.ค. 2525 - 14 ธ.ค. 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายติว รุจิมาศ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ธ.ค. 2525 - 24 พ.ย. 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายชนะ ประทีป ณ ถลาง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 พ.ย. 2529 - 23 เม.ย. 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายนิคม บัวครื้น
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 เม.ย. 2535 - 16 ก.พ. 2539
ชื่อ-นามสกุล : นางอำมร ถิรวุธ
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 ก.พ. 2539 - 16 มิ.ย. 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย พะลีราช
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 มิ.ย. 2540 - 30 ก.ย. 2544
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑามาศ แซ่อ๋อง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2544 - -30 ก.ย. 2546
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยมน แซ่อ๋อง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2546- 24 ธ.ค. 2547
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยมน แซ่อ๋อง
ตำแหน่ง : ผู่อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ธ.ค. 2547 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางชัญญา สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559 - 2560
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรมย์ชลี แก้วกลับ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษารร.อบจ.บ้านไม้เรียบ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560 - จนถึงปัจจุบัน