ภาพกิจกรรม
12 พ.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน & ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 12 พ.ค. 66 โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิท) นำโดยนางสาวรมย์ชลี แก้วกลับ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายอภิรักษ์ นาเมืองน้อย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำรุง) ดำเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2565
1.2 เพื่อขอความเห็นชอบ
- ขอความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565
- ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566
- ขอความเห็นชอบค่าเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
- ขอความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2566
- ขอความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต- และรับฟังข้อเสนอแนะ คำติชม #จากใจ ของคณะกรรมการฯทุกท่าน เพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้น
2. ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 และรับฟังข้อเสนอแนะ คำติชม #ความรู้สึกจากใจ ในการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา จากคณะครูและบุคลากรทุกคน เพื่อการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้น

โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2566,23:18   อ่าน 27 ครั้ง