วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)


ภาษาเลิศ

เชิดชูคุณธรรม

ก้าวล้ำวิชาการ

สืบสานวัฒนธรรม

น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง