สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เป็นสัญลักษณ์ รูปท้าวเทพกษัตรีและท้าวศรีสุนทร ซึ่งเป็นตราประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เพื่อยกย่องสรรเสริญในเกียรติคุณ และคุณความดีของท้าวเทพกษัตรีและท้าวศรีสุนทร